Blog

Discover the mystical energy of sound

The Maha Mrtyunjaya Mantra ॐ त्र्य॑म्बकं यजामहे सु॒गन्धिं॑ पुष्टि॒वर्ध॑नम् । उर्वारुकमिव बन्ध॑नान् मृ॒त्योर्मुक्षीय॒ मा ऽमृता॑त् ।  OM tryambakam yajāmahe sugandhim…